14 November 2010

Mbah Marijan, sugeng tindak!
Senin Legi, 25 Oktober 2010. Kahanan kampung-kampung lereng Gunung Merapi wis katon sepi nyenyet, kalebu tlatah Kaliurang, Kalurahan Hargobinangun, Kinahrejo, Pangukharjo, tlatah Kalurahan Umbulharjo.


Dina iku kahanan Gunung Merapi wis ngancik AWAS, minangka tetenger menawa warga kang ana ing dhaerah rawan kudu padha ngungsi. Wiwit bengi nganti awan, Merapi wis ngetokake kekuwatane kanthi muntahake material-material panas, kanthi semburan-semburan lava panas, sarta awu panas ngebaki sakiwa tengene Gunung Merapi.

Saka kahanan kaya ngono mau, pendhudhuk kudu padha ngungsi. Kahanan kaya ngono mau, ora tumrape Mbah Marijan. Sanajan wis dierih-erih dening para petugas, tetep Mbah Marijan ora gelem mudhun gunung.

Mbah Marijan kang kapirangan asma saka kraton MAS PENEWU SURAKSA HARGA tetep ngugemi parentahe swarga Sri Sultan Hamengku Buwana IX. Seda dadi juru kunci Gunung Merapi. Ora perlu nyalahake siji lan sijine, Mbah Marijan ora eling manawa wektu iki sing kuwasa Sri Sultan Hamengku Buwana X.

Lan geneya Mbah Marijan sing 'bandel' mau ora didhawuhi mudhun ngungsi dening Ngarsa Dalem HB X, kang pinangka gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta?

Sing uwis ya uwis, puluh-puluh dadi rong puluh.

Mbah Marijan wani ngrungkepi tanah wutah getihe minangka pemangku adat Kinahrejo, ngrungkepi jejibahan lan tanggung jawabe minangka nakhoda, ya nakhodane warga Kinahrejo, marga Mbah Marijan wis ngugemi 'durung ana dhawuh lan wangsit' saka sing mbaureksa Merapi.

Mbah Marijan ing detik-detik pungkasna wani nantang nglawan maut, wusana tiwas ing kamare ing wetan ruwang tamu omah mburi, kanthi posisi lagi sujud. Sugen tindak Mbah Marijan! Mugi-mugi lepasa papane jembara kubure!

Mbah Marijan kang ngrungkepi kewajibane minangka abdi dalem Kraton Jogja dipundhut sowan Gusti Allah dina Selasa Pahing jam 17:02. Disarekake ing dina Kamis Wage ing pasarean kampung Srunen, Kalurahan Glagahharja, Cangkringan, Sleman.

[PANJEBAR SEMANGAT, 13 November 2010]

2 comments: