13 November 2009

Elizabeth Karen Pesinden USA"Wong sing becik iku wong sing nrima lan gelem aweh pangapura."

Elizabeth Karen Sekar Arum, pesinden kesuwur asal Amerika Serikat sing saiki manggon ing Padepokan Mangun Darmo, Desa Tulusbesar, Tumpang, Kabupaten Malang, pranyata duwe gegondhelan sing padha karo adat istiadat Jawa. Dheweke ngegungake anane sedulur papat lima pancer.

Buktine,saban dina kelairane mesthi gawe jenang abang putih disandhingi jajan pasar. Anggone sesaji nganggo cara meditasi, semedi cara yoga. Bubar iku jenang abang putih lan jajan pasar didum marang tangga kiwa-tengen.

Kandhane Elizabeth Karen Sekar Arum:

"Aku percaya marang sedulur papat lima pancer. Awit manungsa yen gelem nguri-uri dhiri pribadi lan sanubarine bakal slamet. Akeh wong sing beragama ning ora berketuhanan. Ana sing berketuhanan ning isih mentala gawe rugine liyan.

"Becike nguri-uri perilaku sing utama lan bener. Manungsa iku dununge slamet ana ing awake dhewe, ora manggon ana wong liya."

Wong sing gawe becik bakal ngundhuh karma sing becik. Suwalike wong sing seneng gawe kapitunan, tembene bakal nampa piwales arupa karma sing elek. Ana sing kacilakan nganti tumekane tiwas. Ana sing nandhang roga nganti selawase urip. Uga ora sethithik sing kangelan golek upa saemplokan. Luwih bakal urip kesrakat maneh sing gelem apus karma marang sepapadha, contone rentenir sing pegawayane nganakake dhuwit.

Senajan Elizabeth Karen iki wong Amerika, ning pribadine madhani wong Jawa. Perilaku becik kudu diutamakake. Marang tangga teparo kudu njunjung adat ketimuran, rukun agawe santosa, crah agawe bubrah. Yen dina riyaya kudu sambang-sinambang. Silaturahim genti genten. Ing omahe uga ana pasedhiyan jajan salumrahe wong Jawa yen dhong Lebaran.

"Saben ketemu sanak sedulur aku uga njaluk sepura, lan uga nyepura marang kanca rewang sing teka ing omahku," tambahe Elizabeth sing saiki dadi randhane Ki Sholeh Adi Pramono.

Kandhane maneh, manungsa iku sing digoleki sakjane mono tenange jiwa lan pikir. Dudu bandha donya. Ning akeh-akehe manungsa mung mburu drajat, pangkat, lan semat. Ewa samono jiwane ora tenang. Saben-saben tansah goreh. Mula tansah ngleluri budi pakerti sing becik, sanubari kang suci, pribadi kang apik, manungsa bakal manoni suwarga loka.

Nalika ditakoni agamane apa, percaya marang Gusti Allah apa ora, baba anane akherat, neraka lan suwarga, Elizabeth Karen sing kagungan putri loro, Sonya Candra Lukito lan Kiyan Andaru Kartiningsih ini mung ngguyu nggleges. Kandhane:

"Aja takon bab iku, aku ora bisa nyauri. Sing baku laku utama iku kanggoku nomer siji. Aku ngupaya ora nglarani wong liya senajan aku dhewe asring krasa lara dening tingkah lakune wong liya. Wong sing becik iku wong sing nrima lan gelem aweh pangapura. Aja duwe rasa serik lan aja gawe fitnah. Iku sing bakal nylametake dhiri pribadi."

No comments:

Post a Comment