10 February 2008

Mbah Marijan sugih lan kondang
Mbah Marijan saiki pancen katon beda karo nalika 2-3 taun kepungkur: Mbah Marijan sing lugu lan prasaja. Mbah Marijan saiki wis dadi public figure, sugih lan kondang nganti tekan pelosok-pelosok desa. Nanging, apa Mbah Marijan saiki isih konsisten karo omongane sing tetap ngugemi panemune yen Gunung Merapi ora bakal njeblug nganti kapan wae.

Harry Honggo, wartawan JAYABAYA, nemoni Mas Ngabei Surakso Hargo, mangkono gelare Mbah Marijan saka Kraton Jogjakarta, ing omahe Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Jogjakarta.

Sugeng sonten Mbah! Sakmenika panjengengan sampun dados tiyang ingkang terkenal lan kados kadosdene tiyang moderen, tambah pinter, lan asring tindak kutha ageng. Lajeng, kados pundi kaliyan para warga ing mriki, menapa tasih celak?

Nggih. Kula namung malih ing penampilan mawon kok. Naging jiwa lan raga kula mboten malih. Kula tetep setya dhumateng para warga ing mriki, dados kula nggih tasih asring mejang lan ngrengkuh, mila warga mriki ugih tasih pitados dhumateng kula. Tasih pitados menawi Gunung merapi ingkang dipun tengga menika mboten bakal njeblug.

Menapa menika ingkang ndadosaken Mbah Marijan kaliyan warga mriki tasih anteng-anteng kemawon, manggen ing pereng Merapi menika? Menapa mboten kepingin pindhah ing kutha? Sakmenika panjenengan rak sampun dados priyantun sugih bandha bandhu?

Menawi boten tenang badhe kadospundi malih amargi ngantos sakmenika warga mriki nggih gesang ayem tentrem. Amarga kula pitados menawi batin ingkang tentrem menika saget ndadosaken awet enom. Dados kula kaliyan saperangan warga mriki mboten badhe pindhah ngantos salaminipun.

Nanging manut penelitian ahli-ahli gunung api ing wekdal tinamtu Gunung Merapi badhe njeblug. Kados pundi pemanggih Mbah Marijan?

Nyuwun pangapunten nggih Mas. Kula mboten tiyang ngendika menawi Gunung Merapi menika njeblug, amargi ingkang kedadosan namung wedhus gembel kemawon. Dados manut pemanggih kula, Gunung Merapi menika kadosdene tiyang ingkang nyambut damel.

Ing wekdal tinamtu Gunung Merapi menika inggih aktif, kados ing wekdal kepengker ing Kraton-nipun Kiai Sapu Jagat, penguasa Gunung Merapi, sawuk ewuh [wonten damel] mbangun griya ingkang rusak, dados para prajuritipun ugi cancut taliwanda mbiyantu ndandosi griya menika.

Firasat menika kula tampi tigang wulan kepengker. Ing firasat menika kula, ugi sumerep suwargi bapak kula ugi wonten mrika. Kula ngantos nangis ngguguk menawi kagetan nalika gesangipun bapak.

Menawi pemerintah ngengken supados para penduduk ingkang wonten pereng Merapi mriki dipun evakuasi, pindhah ngungsi, amargi dipun angkah Merapi badhe njeblug. Menapa ingkang bandhe dipun tindakaaken Mbah Marijan kaliyan penduduk mriki? Menapa badhe nolak anjuran pemerintah kados wingi uni?

Mbokmenawi warga mriki tasih pidados dhumateng kula, amargi menawi kula mendel kemawon. Warga sampun tanggap menawi kondisi tasih stabil, dados mboten perlu ribut-ribut. Nanging, menawi kula pribadi mboten badhe pindhah saking mriki, menapa kemawon ingkang badhe kedadosan.

Mbok menawi saged panjenengan mangertosi, menawi kula niki ingkang dipasrahi dening Kraton Jogjakarta dados juru kunci. Dados menawi kula oncat saking mriki, menika saged dipun wastani kula menika mboten tanggel jawab.

Kados pundi menawi sawanci-wanci Gunung Merapi menika mbledhos saestu?

Sephindah malih kula engetaken Mas. Kula mboten remen menawi wonten tiyang ngendika Gunung Merapi njeblug. Kula menika lair wonten mriki pitados menawi Kiai sapu Jagad mboten bedhe tega njeblugaken Gunung Merapi. Amargi inggih gunung menika kratonipun lan panggenanipun.

Nanging menawi wonten penduduk ingkang badhe ngungsi inggih sumangga. Menawi kula dipun aturi ngungsi tetep mboten purun. No way!

Lha, menapa sedaya penduduk mriki mangertosi menawi Kiai sapu Jagad menika penguasa gunung?

Inggih, jelas mangertos. Malah warga mriki nggandhahi sesambetan ingkang raket kaliyan Gunung Merapi lan Kiai sapu Jagad. Ugi Kraton Jogjakarta nggadhahi sesambetan khusus. Buktinipun, saben tanggal 30 wulan Rajab ing mriki dipun wontenaken prosesi upacara ritual sedhekah Gunung Merapi.

Kanthi sesaji sega wuduk [sekul pethak ingkang dipun cithak bunder-bunder], ingkung pitik jago, jajan pasar, lan sesaji sanesipun. Menawi saking Kraton Jogjakarta masrahaken sinjang [jarik], beskap lengkap kaliyan blangkonipun, ingkang kangge ubarampe labuh [larung] ing pantai Parangtritis. Sedaya kala wau kangge pisungsun dhumateng Kiai Sapu Jagad.

Gunung menika ugi dipun panggeni kathah makhluk alus ingkang dipun pangarsani reseksa Kiai Sapu Jagad. Piyambakipun tasih gesang, putranipun juru taman Kraton Kota Gede ingkang asmanipun Krincing Wesi, salah setunggalipun utusan saking Kanjeng Ratu Kidul. Menika ingkang njagi Gunung Merapi. Pramila kula percados, mboten badhe mbledhos!

Sumber: Majalah JAYABAYA Nomor 23, Februari 2008

3 comments:

 1. Sugih lan kondang semua juga mau, yang nggak enak itu kan kere lan penyakitan...hehehe! Sudah lama ga mampir kesini, barusan baca postingan tentang mbah Marijan harus mikir2 dulu untuk mencerna arti dari tulisan ini karena keterbatasan pehamaman Bahasa Jawa saya. Tapi secara garis besar ngerti lah...Mas Hurek sudah pandai berbahasa Jawa ya?

  ReplyDelete
 2. Mas Hurek,itu Mbah Marijan kok keren ya.Walaupun sudah lanjut usia tapi penampilan-e masih ngetrend boo..Wah,patut dicontoh kuwi.

  Aku kok rada heran lho,mas Hurek bahasa Jowo-ne bisa medhok ngono...
  Hihi..ora ketok wong Flores-e.

  Salam ...

  ReplyDelete
 3. Hehehe... Ning Ely lan Judith, matur sembah nuwun.
  Yang wawancara mbah marijan itu Pak Harry dari JAYABAYA, majalah bahasa jawa. Aku bisa bahasa Jawa Suroboyoan, gak fasih Mataraman. Tapi lumayan ngerti lah. Dulu aku sering diajak diskusi bersama komunitas budayawan Jawa [malam anggoro kasih] di Sidoarjo, suka lihat ludruk, wayang kulit, dan semacamnya.
  Betul ning, nggak enak kalau kere lan penyakitan. Sekali lagi, terima kasih atas kunjungan Ning Ely lan Judith.

  ReplyDelete